Home


Archief 2010


December


 • Het Fries in de kerk door Oane Reitsma

  Friesland heeft een rijke traditie als het gaat om streektaal, ook in de kerk. Oane Reitsma geeft een kort overzicht van de historie van het Fries in de kerk en het liturgisch materiaal. Hij begint met Gysbert Japix (1603-1666), die een flink aantal psalmen, cantica en bijbelse liederen in het Fries dichtte. Overigens is het zeer onwaarschijnlijk dat deze een kerkelijke functie hebben gehad.


  Gysbert Japix (1637)

  Een belangrijke impuls betekende de oprichting van het Kristik Frysk Selskip. In het bijbehorende tijdschrift verscheen het eerste volledige Friestalige psalter van A.M. Wybenga. In 1947 verscheen een tweede Fries psalter van Fedde Schurer. In 1977 verscheen het complete Liedboek voor de Kerken in het Fries. In het spoor daarvan werden tal van liedbundels en liturgische teksten vertaald, waaronder het Dienstboek.

  In Friesland zijn zes groeperingen actief die zich richten op oecumene in combinatie met Friestalige kerkdiensten. Deze groepen komen bij elkaar in kerken die niet meer door kerkelijke gemeenten worden gebruikt. Ze onttrekken zich dus deels aan de geïnstitutionaliseerde kerkverbanden.


  De kerk van Hogebeintum, waar sinds 1997 Friestalige diensten worden gehouden.

  Daarnaast bespreekt Reitsma andere initiatieven, zoals de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst, het Ferbân fan Fryske Foargongers en Krúspunt, waarbij alle organisaties, verenigingen en bedrijven die te maken hebben met het Fries in en om de kerk zijn aangesloten.